ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Słupsku
na rok szkolny 2024/2025

  1. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, rodzice winni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o jej wyborze podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 13 maja 2024 r., poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej szkoły (tutaj) lub w sekretariacie szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8. Po tym terminie przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. UWAGA! Rodzice, którzy już złożyli w sekretariacie kartę zapisu, nie muszą wypełniać formularza.
  4. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
   • dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
   • pedagog szkolny,
   • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do I Społecznej Szkoły Podstawowej STO.
  6. Procedura rekrutacji obejmuje:
   • uczestnictwo w DNIU OTWARTYM 16 marca 2024 r. (SOBOTA) o godz. 10:00 dla rodziców i zgłoszonych dzieci oraz wszystkich zainteresowanych zapisem do szkoły,
   • indywidualne spotkania z dzieckiem (badanie dojrzałości szkolnej w razie potrzeby) przez pedagoga szkolnego,
   • w razie potrzeby indywidualne spotkania rodziców z komisją rekrutacyjną.
  7. Spotkania rekrutacyjne odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8 i są obowiązkowe.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają na spotkaniu indywidualnym pedagogowi szkolnemu.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi 31.05.2024 r.

Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. Ponadto rodzice uczniów zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą mailową.

  1. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształceniu dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas w czerwcu 2024 r.

Niedopełnienie określonych czynności oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

 

Rejestracja danych

dziecka na potrzeby rekrutacji ucznia do I Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Słupsku, mieszcząca się przy ul. Zygmunta Augusta 8,
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji procesu rekrutacji uczniów w tym w szczególności do:
  1. prowadzenia ewidencji dzieci starających się o przyjęcie do szkoły
  2. komunikowania się z opiekunami dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji
  3. przesyłania informacji o etapach rekrutacji i jej wyniku
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. uzasadniony interes Szkoły na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na Szkole  zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą także być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie jak firma obsługująca systemy informatyczne oraz firma prowadząca księgowość.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz maszynowemu przetwarzaniu danych
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Szkołę tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Szkoły do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w procesie rekrutacji.