_

Historia szkoły

Okres końca lat osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych to czas bujnego rozwoju szkół społecznych, powoływanych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Towarzystwo to powstało w 1987 roku w Warszawie. Osoby związane od początku z STO, a byli to głównie rodzice dzieci w wieku szkolnym, widziały w tym ruchu szansę powstania nowej polskiej szkoły. Pierwsze szkoły społeczne zaczęły powstawać w 1989 roku. Pojęcie „inności” szkoły społecznej było różnie rozumiane przez rodziców i założycieli szkoły. Jedni upatrywali inność w nowej organizacji szkoły i jej zarządzaniu, inni w zmniejszeniu liczebności uczniów w klasie i zwiększoną efektywnością dydaktyczną, jeszcze inni w nauczaniu języków obcych, obsługi komputera i innych umiejętności ważnych w przyszłości. Rodzice pragnęli, by szkoła społeczna była miejscem wspierania dzieci i ich rodziców, tworzenia dobra wspólnego. Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego zainicjowały powstanie nowego typu szkoły, nieznanej dotychczas w Polsce i prawdopodobnie w świecie, szkoły społecznej. Szkoły, której właścicielem jest społeczność członków stowarzyszenia, tworzona z aktualnych rodziców uczniów, których obowiązuje uchwalona w 1989 roku Deklaracja Programowa Stowarzyszenia i statut – „W poczuciu odpowiedzialności za wychowanie przyszłych pokoleń zamierzamy przywrócić w Polsce normalną szkołę, w pełni zgodną z podstawowymi zasadami pedagogiki” .

Po 25 latach istnienia, STO liczy 178 szkół w 58 miejscowościach w wielu rejonach Polski. Są to 74 szkoły podstawowe, 59 gimnazjów, 43 licea i 2 technika. Jednym z pierwszych kół STO w Polsce było koło w Słupsku. Wiosną 1990 roku zawiązała się grupa rodziców, którzy utworzyli Komitet Organizacyjny Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W jego skład weszli: Beata i Edward Zdrojkowie Marek Zwolan Andrzej Żurek Zbigniew Sobolewski Zbigniew Wiczkowski Janusz Kwiatkowski Komitet przekształcono w I Zarząd STO, którego prezesem został Edward Zdrojek. Wkrótce zarejestrowano w Słupsku Koło STO nr 68, przekształcone później w STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 68. Początkowo zamierzano utworzyć tylko liceum społeczne, jednak w związku z dużą liczbą rodziców zainteresowanych powstaniem także szkoły podstawowej, postanowiono utworzyć oba typy szkół. Na spotkania organizacyjne, odbywające się w auli Wydziału Humanistycznego WSP, przychodziły tłumy zainteresowanych osób. Liczba uczniów ubiegających się o przyjęcie do liceum sięgała 240 (na 60 miejsc), zaś do szkoły podstawowej ok. 100 (na 32 miejsca). Warunkiem przyjęcia dzieci do obu szkół były pomyślnie zdane egzaminy wstępne. Największym problemem, z którym borykali się założyciele, było pozyskanie odpowiedniej bazy lokalowej. Udało się jednak ten problem rozwiązać. Liceum otrzymało parter budynku przy ulicy Krzywej, zaś siedzibą szkoły podstawowej był lokal należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ul. Szczecińskiej 68. Później szkoła podstawowa przeniosła swoją siedzibę do budynków przy ul. Dunikowskiego (klasy I – III) i Zygmunta Augusta (klasy IV – VIII). Liceum otrzymało budynek przy ul. Kilińskiego 41.

Po wprowadzeniu w Polsce gimnazjów członkowie Koła na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu podjęli decyzję o utworzeniu gimnazjów przy obu szkołach. W latach następnych z powodu niżu demograficznego szkoła podstawowa została w całości przeniesiona do budynku przy ul. Zygmunta Augusta. Z roku na rok wzrastało zainteresowanie szkołą podstawową. Aby pomieścić w szkole większą liczbę uczniów podjęto decyzję o rozbudowie budynku i wybudowaniu sali gimnastycznej. Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w wynajmowanych salach Gryfii, Szkoły Policji i Akademii Pomorskiej. Obecnie z sali korzystają uczniowie wszystkich naszych szkół. Dzięki posiadaniu własnej sali mogły powstać dla chętnych dodatkowe zajęcia sportowe. W roku 2011 postanowiono Gimnazjum Językowo Informatyczne połączyć z Gimnazjum Nr 1 i wraz z Liceum przenieść do budynku przy ul. Banacha 10, a przy ul. Zygmunta Augusta pozostawić tylko szkołę podstawową.