Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa – (dzieci/rodziców dzieci /opiekunów /prawnych opiekunów) danych osobowych jest Zespół Szkół STO w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 8, 76-200 Słupsk tel. 793965434, e-mail ssp@spoleczna.slupsk.pl;
 2. Cele przetwarzania:
 • realizacja zadań szkoły,
 • przyjęcia dziecka do szkoły,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w czasie pobytu w szkole,
 • umożliwienie dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • realizacja działań promocyjnych szkoły.
 1. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawa z dnia 15 kwietnia o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania lub Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
 4. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie też Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody);
 5. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może również przekazać dane osobowe Ucznia/Uczennicy podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych Ucznia/Uczennicy oraz podmiotom przetwarzającym dane na mocy umowy powierzenia;
 6. Dane osobowe uczniów i uczennic mogą być udostępniane urzędom i instytucjom (Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący, Sanepid, Ubezpieczyciel ) oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 7. Dane osobowe uczniów i uczennic nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 8. Dane osobowe uczniów i uczennic nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.