OTWARTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Słupsku

  Rejestracja danych dziecka na potrzeby rekrutacji ucznia
  do I Społecznej Szkoły Podstawowej
  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku

  Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Słupsku, mieszczącą się przy ul. Zygmunta Augusta 8,

  2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji procesu rekrutacji uczniów w tym w szczególności do:

  a. prowadzenia ewidencji dzieci starających się o przyjęcie do szkoły

  b. komunikowania się z opiekunami dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji

  c. przesyłania informacji o etapach rekrutacji i jej wyniku

  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  a. uzasadniony interes Szkoły na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

  b. obowiązek prawny ciążący na Szkole zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą także być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie jak firma obsługująca systemy informatyczne oraz firma prowadząca księgowość.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz maszynowemu przetwarzaniu danych

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Szkołę tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Szkoły do posiadania dokumentu tych zdarzeń,

  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w procesie rekrutacji.

   

  W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, będziemy kontaktować się z Rodzicami Kandydata zgodnie z kolejnością zgłoszeń.