_

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL”

sto-favi
  1. Deklaracja uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel” organizowanym przez I Społeczną Szkołę Podstawową STO w Słupsku
  2. Klauzula informacyjna RODO

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL”
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76 – 200 Słupsk
tel.: 793965434
e-mail ssp@spoleczna.slupsk.pl
www.spoleczna.slupsk.pl

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 8

2. Cele konkursu:
Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
• Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
• Podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych w Słupsku.
• Technika pracy dowolna, format A3, konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
• W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
• Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć deklarację uczestnictwa i zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1) oraz klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2).
(Formularze te dostępne są także na stronie www.spoleczna.slupsk.pl).
Prace, które nie będą posiadały formularzy zgłoszeniowych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
• Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
• Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:
– imię i nazwisko autora;
– wiek;
– klasę;
– nazwę i adres szkoły, telefon;
– imię i nazwisko nauczyciela.

4. Kryteria oceny prac:
Prace zostaną ocenione pod względem:
• zgodności z tematem;
• różnorodności stosowanych technik;
• oryginalności pracy;
• walorów artystycznych i estetycznych.

5. Termin składania prac:
• Termin składania prac upływa 13 maja 2024 r.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na poniższy adres:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną
o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Galerii Sztuki Współczesnej „Nowa Brama” w Słupsku. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.spoleczna.slupsk.pl i Facebooku szkoły.

7. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień.

8. Uwagi końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych
i w środkach masowego przekazu w celu promocji konkursu. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora.
• Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
• Szczegółowych informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu: Iwona Matiuszko i Marta Stasiak-Załupka.

Organizator konkursu:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Słupsku

Koordynatorzy konkursu:
Iwona Matiuszko
Marta Stasiak-Załupka