_

Zasady przyznawania „Stypendium Rady Pedagogicznej”

1. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i liceum STO, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce, sporcie i działalności społecznej.

2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc, a przyznawane na okres 5 miesięcy na koniec każdego z semestrów.

3. Wychowawca klasy składa wniosek do szkolnej komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły. Stypendium zostaje przyznane uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół STO w Słupsku.

4. Stypendium może uzyskać uczeń, który na koniec semestru osiągnął celujące wyniki w nauce (SP klasy IV-VI średnia 5,7; SP klasy VII-VIII 5,5; liceum 5,3) i wzorowe zachowanie, reprezentuje szkołę w konkursach lub olimpiadach na szczeblu rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych warunków:

a) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, osiąga szczególne wyniki w uprawianej dziedzinie sportu;

b) aktywnie działa na rzecz organizacji charytatywnych i wolontariackich, działa na rzecz środowiska lokalnego;

c) szczególnie angażuje się w życie szkoły, organizuje i aktywnie uczestniczy w szkolnych akademiach i imprezach okolicznościowych;

d) jest czynnym uczestnikiem kół zainteresowań lub szkolnych zajęć pozalekcyjnych.

5. Uczeń traci prawo do stypendium jeżeli otrzymał naganę dyrektora szkoły.

6. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły i od ilości uczniów zgłoszonych do uzyskania stypendium.