_

REGULAMIN KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH

Konsultacje uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji

 1. Konsultacje w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.
 2. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może zdecydować o prowadzeniu konsultacji w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Informuje o tym odpowiednio wcześniej rodziców oraz uczniów, poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 3. Nauczyciele ustalają harmonogram konsultacji i po zatwierdzeniu podają go do wiadomości uczniom oraz rodzicom.
 4. Konsultacje w formie zdalnej odbywać się będą w godzinach popołudniowych, tak aby uczeń miał możliwość skorzystania z nich po powrocie do domu.
 5. Dopuszczalne są również godziny przed lekcjami.
 6. Uczeń musi dwa dni wcześniej poinformować nauczyciela o chęci skorzystania z konsultacji online.
 7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 8. Konsultacje odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego.
 9. W grupie może przebywać do 18 uczniów.
 10. W miarę możliwości nauczyciel wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
 11. Uczniowie mogą pisać sprawdziany, kartkówki itp. w świetlicy szkolnej.
 12. Muszą odpowiednio wcześniej zgłosić ten fakt nauczycielowi, tak aby przygotował potrzebne materiały (tydzień wcześniej).
 13. Należy uwzględnić konieczny okres kwarantanny dla książek i innych, przechowywanych w formie papierowej, materiałów.
 14. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 15. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 16. Uczniowie nie umawiają się na konsultacje, jeżeli są chorzy lub w ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 17. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 18. Konsultacje nie jest systemem korepetycji.